ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل

ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل

ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل و ترجمه گواهی تحصیلی به صورت فوری: ۰۲۱۶۶۵۷۰۴۵۵ هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل و زمان انجام ترجمه را استعلام بگیرید. ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل یکی از مواردی است که در پروسه درخواست ویزا به چشم میخورد.
تمام گواهی های اشتغال به تحصیل صادر شده باید دارای مهر آموزش و پرورش کل استان باشد. همچنین گواهی صادره باید دارای مهر مدرسه و یا موسسه مربوطه باشد. ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل با مهر مترجم و سربرگ قوه قضاییه اصل مدرک روی سربرگ مدرسه و مهر مدرسه قابل قبول است.
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل به مدت ۳ ماه پس از ترجمه ی رسمی دارای اعتبار است.
کلیه گواهی ‌های صادر شده از دانشگاه‌ ها، سازمان سنجش و آموزش کشور و دیگر مراکز وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مهر و امضای معرفی شده وزارت خانه مذکور قابل ترجمه و تأیید دادگستری است.

 

ترجمه فوری مدارک با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

تلفن های بخش ترجمه: ۶۶۵۷۰۴۵۵ – ۶۶۵۷۰۴۵۴